Wybierz zdrowie! Ekologiczna technologia wydruku: SprawdźDostawa w 3-5 dni robocze EN     DE

Ogólne warunki świadczenia sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem https://igibee.pl (zwany dalej: „Sklep”), prowadzonym przez Kamilę Wilk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kreacja Obrazu Kamila Wilk, Ul. Pużaka 37 38-400 Krosno, NIP 945 207 07 71, REGON 180980467 (zwana dalej „Sprzedawcą”)
 2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość między osobą zamawiającą („Kupującym”), którym może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego na stronie https://igibee.pl.
 3. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające kontakt:

a) adres pocztowy: Pużaka 37 38-400 Krosno

b) adres poczty elektronicznej: [email protected]

Definicje sformułowań używanych w Regulaminie:

a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta,

c) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

d) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) Konto – konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Kupującego bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym oraz formularzach zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

f) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów,

g) Kupujący – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,

h) Portal internetowy- pośrednik sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą, stanowiący wirtualne miejsce złożenia zamówienia oraz danych osobowych, przekazywanych bezpośrednio Sprzedawcy, celem wykonania zawartej umowy,

i) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

j) Regulamin – niniejszy regulamin tj. regulamin sklepu internetowego https://igibee.pl,

k) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://igibee.pl.

l) Sprzedawca – Kamila Wilk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kreacja Obrazu Kamila Wilk,

m) Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,

n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

o) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towarów, miejsce wydania towarów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inny sprzęt umożliwiający poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów i ich wizualizacja stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy Sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych i wiąże tylko po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 7. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszty transportu będzie pokrywać Kupujący i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 10. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary niezbędne są:

a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową z poniższej listy lub spełniającą standardy minimalne jak w poniższych przeglądarkach:

1) Internet Explorer 9+;
2) Chrome 33+ lub
3) Mozilla Firefox 27+ lub
4) Opera 12.1+lub
5) Safari 3+.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku składania Zamówienia,

c) włączona obsługa plików cookies,

3. Zakładanie konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: w pierwszej kolejności adres e-mail następnie imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 3 ust. 1.

4. Proces zamawiania

 1. Aby złożyć Zamówienie należy:

a) Za pomocą konta:

b) Bez rejestracji:

 1. Sprzedawca udostępnia dane uzyskane od Kupującego przedsiębiorstwom transportowym, na zasadach określonych prawem, wyłącznie w celu zrealizowania postanowień umowy.

5. Metody dostawy i płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a) przesyłka kurierska

b) przesyłka kurierska pobraniowa

c) odbiór osobisty

2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

a) przelewem na konto bankowe przed wysłaniem Towaru przez Sprzedawcę

b) płatności online

c) płatność za pobraniem

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu i są wskazywane w momencie dokonywania Zamówienia.

6. Wykonywanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcą Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyżej wskazanej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności:
 4. a) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane
 5. b) płatności za pobraniem – Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 6. c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym – Kupujący obowiązany jest dokonać płatności na zasadach określonych przez doręczyciela wybranego przez Kupującego w momencie składania Zamówienia
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni, w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Towarów do Kupującego liczy się w następujący sposób:
 10. a) w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 11. b) w przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży
 12. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu dostawy, które zależne jest wyłącznie od przedsiębiorstwa doręczającego.
 13. Sprzedawca ma prawo odmówić dostarczenia Towaru w przypadku oznaczenia miejsca dostawy leżącego poza terenem Polski.
 14. Dostawa Towarów do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów są wskazane Kupującemu po kliknięciu „dodaj do koszyka” w „podsumowaniu koszyka”

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
 3. Koszt zwrotu towaru do sprzedającego ponosi kupujący.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, wraz z kosztami dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej z listy dostaw, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przez zwrot na wskazane przez kupującego konto bankowe. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 10. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. Reklamacja

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą oraz składania reklamacji na podstawie rękojmi, za pomocą następujących danych teleadresowych:

a) adres pocztowy: Kreacja Obrazu ul. Pużaka 37 38-400 Krosno

b) adres poczty elektronicznej: [email protected]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z Umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 3. Transport reklamowanych Towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, co do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

10. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://igibee.pl/polityka-prywatnosci/.

11. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmian organizacyjnych w pracy lub ofercie Sklepu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, zaś pozostała część Regulaminu obowiązuje nadal.

Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że akceptujesz pliki cookies, naszą politykę prywatności oraz regulamin sklepu.